ข่าวมาใหม่

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทัศนคติทางบวกต่อประชาคมอาเซียน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (29 ก.ย. 58) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน อ.เมือง จ.สงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทัศนคติทางบวกต่อประชาคมอาเซียน ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน

นายจารุวัฒน์ นาคทองแก้ว จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น และจากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ ได้กำหนดให้ท้องที่ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคคล ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยังประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาความต้องการในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมบุคลากรของฝ่ายปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน พร้อมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบทบาทของฝ่ายปกครอง ให้มีความคล่องตัวตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

ไททัศน์ รัตนี / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top