ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เพิ่มสมรรถนะวิชาชีพครู-บุคลากรทางการศึกษา เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 35-45 คน รุ่นแรกอบรมวันที่ 8-11 ตุลาคม นี้ ณ คณะครุศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติในการขอรับประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนา โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเพิ่มพูนสมรรถนะตามวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตลอดจนสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานและพัฒนานวัตกรรมได้ ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรมได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้มากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย

คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การประเมินผลการพัฒนาจะพิจารณาจาก 2 ด้าน คือ ด้านระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และด้านหลักสูตร พิจารณาจาก 3 ส่วน คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง 2 ด้าน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้หน่วยดำเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้ส่วนราชการ หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.skru.ac.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top