ข่าวมาใหม่

ครัวฮาลาล อีกมาตรฐานครัวโรงพยาบาล ม.อ. กับการเป็นครัวฮาลาล ในโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วย เป็นศูนย์กลางในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั่วทั้งภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลายอยู่ในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ศิลปะและศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกอย่างในการดำรงชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ในขณะที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในแต่ละปี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้การดูแลผู้ป่วยในศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชุมชนไทยมุสลิมตั้งหลักแหล่งอยู่มาก เมื่อมีการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องมีการบริโภคอาหารที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ ดังนั้น ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อผู้ป่วยทุกรูปแบบ จากจุดเริ่มต้นในการจัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยมุสลิมซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2558 และเป็นโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานครัวฮาลาล ในเดือน มกราคม 2559 และเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ได้มอบหมายให้งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวฮาลาลไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมงาน

ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวิทยากรจากต่างประเทศ Professor Dr Mosaad Abdel Wahhab ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจาก National Research Center ประเทศอียิปต์ และผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศ อาทิ ดอกเตอร์วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ คุณสมาท เหตุหาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คุณปราณี วัฒนพงศ์ จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา หัวหน้างานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โภชนากร จากโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ , นักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการอาหาร ม.อ.ปัตตานี , ชมรมมุสลิม , ร้านอาหารเอกชนจากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้รับความรู้ในเรื่องการประกอบอาหารฮาลาล และหลักการจัดอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top