ข่าวมาใหม่

กกต. เดินหน้ารณรงค์การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทยที่จะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิออกเสียงกว่า 50 ล้านคน จะได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงด้วยการไปออกเสียงประชามติว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้ง 2 ประเด็นเป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎกติกาของประเทศ และเป็นกรอบแนวทางการได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องสนใจ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

ขณะที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งรณรงค์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการลงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม พร้อมเน้นย้ำให้วิทยากรทุกระดับ เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการออกเสียงประชามติ และให้ประชาชนผู้มีสิทธิมาร่วมออกเสียงให้มากที่สุด ปราศจากการชี้นำใดๆ ให้วางตัวเป็นกลาง ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ด้านนางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จำนวนกว่า 1,040,000 คน จึงอยากให้ประชาชนมาร่วมใช้สิทธิกันให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามในขณะนี้จังหวัดสงขลายังมีผู้ใช้สิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดจำนวนน้อยอยู่ โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนต่อ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และอีกช่องทาง คือ การยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้ฝากเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนว่า การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จะไม่มีการลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้าเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปดั่งเช่นก่อนหน้านี้ ซึ่งจะต้องทำการลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พร้อมกับการลงคะแนนออกเสียงทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กำหนดสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดไว้ 2 แห่ง ได้แก่ ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top