รายงานพิเศษ

ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประสานงบประมาณดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งใหญ่สารภี ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มีเจตนารมณ์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ และเป็นหนึ่งในโครงการใต้สันติสุขในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและรัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มุ่งการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที อีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจัง

โดยได้ผลักดันบุคคลากรสายวิชาการในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ เพื่อให้โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นสถาบันเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประการสุดท้ายเพื่อวางระบบบริหารโครงการที่มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคิด และดำเนินวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะต้องไม่ติดคุกอยู่กับอดีตและคร่ำเครียดอยู่กับปัจจุบัน หากมุ่งมั่นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเสมอ ด้วยความรัก ด้วยความสุข และความภาคภูมิใจกับวิทยาลัยแห่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งศาสตร์วิชาสากลที่สร้างความเชื่อมั่นและความใฝ่ฝันทีดีที่สุดในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ดังนั้นปัญหาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของสตูลและจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ การพัฒนาให้คนมีศักยภาพและมีทักษะในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหพันธรัฐมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (The College of Innovion and Management) ใน จ.สตูล ที่จะดำเนินการสอนใน พ.ศ.2561 นั้น  เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ระดับสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดรับกับทิศทางแผนการก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ดำเนินการในการผลิตบุคลากรและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้อันมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพคนในเขตพื้นที่ จ.สตูล และภาคใต้ เพื่อความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสต่อชุมชนรอบวิทยาเขตโครงการก่อสร้างวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ จะต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชากรในชุมชนเดิมรอบๆ วิทยาเขต อย่างแน่นอนทั้งทางด้านบวกและลบ จึงควรเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและวางกุศโลบายที่จะทำให้ชุมชนมีศรัทธาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการทุกๆขั้นตอนด้วยดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม เช่น การจ้างแรงงานท้องถิ่น การลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น บ้านพัก หอพัก ร้านค้าปลีก ฯลฯ ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโดยไม่ชักช้าและยุติธรรม

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และสังคมสารสนเทศ จำเป็นจะต้องอาศัยสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะต้องพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบ หรือโอกาสทางการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร จึงสำคัญและจำเป็นจะต้องมีขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เพราะการสื่อสารสามารถส่องแสงและชี้นำองค์การการศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top