รายงานพิเศษ

จังหวัดสงขลา ติด 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีผู้มาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด ร้อยละ 62.84 ขณะที่ ผอ.กกต.สงขลา พอใจผลการดำเนินงาน พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ประชาชนคนไทย จะได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงอย่างเต็มที่ ด้วยการไปออกเสียงประชามติว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าทั้ง 2 ประเด็นเป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎกติกาของประเทศ และเป็นกรอบแนวทางการได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด เพื่อให้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการดำเนินการดังกล่าว จนทำให้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี

นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา มีผู้มีสิทธิออกเสียง ทั้งสิ้น 1,038,904 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 652,883 คน คิดเป็นร้อยละ 62.84 มีหน่วยออกเสียงทั้งสิ้น 1 ,744 หน่วย และหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด 5 หน่วย บัตรเสียจำนวนร้อยละ 2.63 ซึ่งในประเด็นที่ 1 ประเด็น “ให้ความเห็นชอบหรือไม่เป็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…ทั้งฉบับ” มีผู้ลงคะแนนเห็นชอบ จำนวน 503,853 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.26 ไม่เห็นชอบ 108,468 คะแนน คิดเป็นร้อยละ17.06 ส่วนประเด็นที่ 2 “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้เห็นชอบ 473,268 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.45 ไม่เห็นชอบ 116,043 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18.25

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวด้วยว่า รู้สึกพอใจผลการดำเนินงาน แม้จะไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ก็ตาม เนื่องจากมีปัจจัยด้านสภาพอากาศและปัญหาการจราจรในพื้นที่มาเป็นตัวแปรที่สำคัญ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการความร่วมมือให้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามภาพรวมในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ของจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และจังหวัดสงขลาติด 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีผู้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top