ข่าวมาใหม่

อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจ พระองค์ทรงประดิษฐ์คิดค้นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา และการแก้ปัญหาให้กับการเกษตร เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา ฯลฯ ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฉบับแรกเป็น “วันนักประดิษฐ์” ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระองค์ และประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลก (WIPO Global Leader Award) เมื่อเดือนมกราคม 2552 ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพบเห็นว่า หลายพื้นที่ของไทยประสบปัญหา พระองค์จึงได้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ในพระองค์ที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีพระอัจฉริยภาพในเชิงศิลปะชั้นอัครศิลปิน ศิลปกรรมในพระองค์หลากหลายสาขาได้ปรากฏอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นที่สรรเสริญในหมู่ศิลปิน และผู้นิยมศิลปะ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

พระองค์ทรงมีผลงานลิขสิทธิ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ ภาพถ่าย ภาพวาดฝีพระหัตถ์ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันประเมินค่ามิไดและผลงานเหล่านี้ เป็นการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ท่าน ประดุจดั่ง “น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่ประชาไทย”

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top