ข่าวมาใหม่

“โนราเติม” ปูชนียบุคคลด้านศิลปะการแสดงโนรา ผสมผสานภาษาถิ่นและภาษาธรรมะเป็นกลอนสด

โนรา เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โนรายังเป็นการแสดงชั้นสูงของภาคใต้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เป็นจิตวิญญาณ เป็นความศรัทธา เป็นความเชื่อ และอิทธิพลทุกรูปแบบของศิลปะการแสดงโนรา ไม่ว่าจะเป็นการสืบสานและสืบทอดในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู หรือ ศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิง ศิลปะเหล่านั้นได้ซึมซับเข้าไปในสายเลือด เสมือนเป็นชีวิตจิตใจของชาวปักษ์ใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต่อมาอย่างไม่ขาดสาย คนภาคใต้มีความเชื่อมั่นและเคารพในวิญญาณบรรพบุรุษ ครูหมอโนราตายาย ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาให้ ศิลปะการแสดงโนรายังกิจกรรมที่จะรวมเครือญาติและผู้คนในละแวกใกล้เคียง หรือ ในสายตระกูลของตนเอง รวมถึงสายตระกูลอื่นๆ ที่มีความผูกพันได้มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู หรือ ร่วมกันแสดงโนรากันเป็นประจำตามขนบนิยมของระยะเวลาการจัดแต่ละปี การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู หรือ การแสดงโนราภาคบันเทิงจึงเป็นการชุมนุมที่มีเครือญาติและพี่น้องมากมายอันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน และเพื่อเป็นการแก้บนและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในครอบครัว และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

ศิลปะการแสดงโนรามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด จนเกิดองค์ความรู้ที่ดำรงคงอย่างมีคุณค่ามาจวบจนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดวัฒนธรรมโนราคือศิลปินโนรา อันเป็นภูมิปัญญาของภาคใต้ มีเรื่องราวกล่าวขานกันมามากมายต่อๆ กันมาว่า ศิลปินโนราผู้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปะการแสดงโนรา และท่านยังเป็นศิลปินที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวภาคใต้มาอย่างยาวนาน คือ นายเติม อ๋องเซ่ง หรือ ชาวภาคใต้รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม “โนราเติม” นายเติม อ๋องเซ่ง หรือ “โนราเติม” เป็นปูชนียบุคคลด้านศิลปะการแสดงโนราผู้หนึ่ง เป็นศิลปินโนราที่มีความสามารถ มีอัจฉริยะและวาทะกรรมเชิงกวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในเชิงกลอนสด หรือ มุตโต มีเกียรติประวัติและผลงานมากมาย เป็นที่ยอมรับจากศิลปินแห่งชาติศิลปินโนรา ศิลปินหนังตะลุง ศิลปินเพลงบอกว่าเป็นโนราปราชญ์ เนื่องจากบทกลอนมุตโตของ “โนราเติม” ได้นำเอาภาษาถิ่นใต้และภาษาธรรมะมาใช้ผสมผสานกันในการขับกลอนได้อย่างไพเราะงดงามและมีความหมาย มีสาระกินใจ และสามารถสื่อสารด้วยบทกลอนเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้มาชมมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งอุดมด้วยหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นผลของการทำความชั่วและผลของการประกอบกรรมดี

อีกทั้ง “โนราเติม” ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้ศิลปินโนราหญิงเกิดขึ้นมาจนได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงโนราในยุคสมัยที่โนราหญิงยังมีพื้นที่ในการแสดงโนราน้อยและยังคงไม่ได้รับการยอมรับการอย่างกว้างขวางในยุคสมัยหนึ่ง “โนราเติม” ก็ยังสามารถส่งเสริม สนับสนุนจนโนราหญิงได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จนในยุคต่อมาได้เกิดคณะโนราที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าคณะสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจาก “โนราเติม” จะเป็นศิลปินที่มีความโดดเด่นและมีพรสวรรค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โนราเติมยังเป็นศิลปินผู้บุกเบิกและพัฒนารูปแบบการแสดงโดยยังคงรูปแบบการแสดงดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน สามารถยืนหยัดฝ่ากระแสศิลปะการแสดงในรูปแบบใหม่ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาแทนศิลปะการแสดงพื้นบ้านจนได้รับการยอมรับและเป็นบรรทัดฐานให้ศิลปินรุ่นต่อมาได้ใช้เป็นรูปแบบในการแสดงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top