ข่าวทั่วไป

สพอ.รัตภูมิ จัดโครงการ “สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับคนในชุมชน

นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ มอบหมายให้นางมะลิ ไชยยัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาววัลลภา เรืองกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน โดยมีทีมวิทยากรปราชญ์ชุมชนที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้และอำนวยความสะดวกสถานที่ในการศึกษาดูงาน

โดยมีเป้าหมายครัวเรือนสัมมาชีพหมู่บ้านละ 20 คน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก ต.เขาพระ มีปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพ คือ นายเล็ก พรรณศรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า และการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนดินแดง ต.เขาพระ มีปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพ คือ นายปราโมทย์ แก้วพลับ มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสมุนไพรเทพทาโร ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาพระ ต.เขาพระ มีปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพ คือ นายสันต์ เส็นแหล๊ะ มีความเชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านศาลาคงจันทร์ ต.ควนรู มีปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพ คือ นายธีรวิชญ์ จันทกูล มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชร่วมในสวนยาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านโหละยาว ต.ควนรู มีปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพ คือ นายสาธิต ยอดเกลี้ยง มีความเชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยหมักเบญจคุณ

สำหรับการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของผู้นำปราชญ์สัมมาชีพในพื้นที่เป้าหมาย มีการให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค ขั้นตอน วิธีการ และได้เยี่ยมชมผลผลิตของปราชญ์สัมมาชีพในแต่ละด้านตามความถนัด

ทั้งนี้ อ.รัตภูมิ มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนทั้งหมด 29 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต.คูหาใต้ 14 หมู่บ้าน ต.ควนรู 5 หมู่บ้าน ต.กำแพงเพชร 2 หมู่บ้าน ต.ท่าชะมวง 4 หมู่บ้าน และ ต.เขาพระ 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มากกว่าทุกอำเภอใน จ.สงขลา และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอีกมากมายหลายขั้นตอน ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ และก่อให้เกิดประสิทธิผลให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

นาท บัวแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ / ข่าว-ภาพ

1 Comment

1 Comment

  1. อินทรีทอง การเกษตร

    May 16, 2018 at 9:35 pm

    สวัสดีครับ ผมก็ทำอาชีพเพาะเห็ดครับ ได้ทดลองผิดลองถูก และมี ปสก. ในการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม มีเทคนิคและเคล็ดลับมาแบ่งปัน  https://youtu.be/lfvskORdLPY

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top