รายงานพิเศษ

กระทรวงศึกษาธิการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมระดับการศึกษาในทุกๆ วิชา เนื่องจากภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ของนักเรียน โดยรัฐบาลได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้คุณครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้วิเคราะห์และจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการเรียนรู้ และใช้วิธีการที่เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของเด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง

โดยในส่วนของโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา หนึ่งในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ในปีนี้ทางโรงเรียนได้คะแนน O-NET และ NT สูงสุดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ใช้กลยุทธ์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเน้นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแบบคัดกรองให้ครูรู้จักเด็กในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะเข้าใจและเข้าถึงตัวนักเรียนจริงๆ ได้รู้ถึงข้อดีข้อด้อยในตัวนักเรียน สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ตรงจุด และพัฒนาสิ่งที่ดีที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการคาดหวังว่าในปีการศึกษานี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ตลอดจนกลุ่มสาระอื่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

รัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top