ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 ต.ค. 60) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “ทิศทางการศึกษา จชต. 2561” พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา หรือที่เรียกกันว่า “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสุขได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ซึ่งจากผลการสำรวจดุสิตโพล ประชาชนพอใจผลการดำนินงานของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงร้อยละ 85 โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียมได้อย่างทั่วถึง สู่การพัฒนาการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ให้ประสานสอดคล้องเพื่อให้คุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเน้นใน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เช่น การใช้กิจกรรมลูกเสือมาพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน เช่น การแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ การตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น การยกระดับคุณภาพภาษาไทย การจัดแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา เช่น การจัดระบบดูแลทุนการศึกษา การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะด้วย 7 R ฯลฯ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น สวัสดิภาพ สวัสดิการ ความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโดยศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it Center) ซึ่งจะมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันให้บริการชุมชน เพื่อให้เป็นปีแห่งการมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรมกับการทำงานด้วยหัวใจ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top