ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเดินหน้าโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (2 ต.ค.60) ที่ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ โดยมีคณะครู นักเรียน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาประเทศไทย และขับเคลื่อนการเป็น Thailand 4.0 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมการในการพัฒนากำลังคนให้สอดรับนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ นับเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิตและเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำขึ้น เพื่อให้นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 915 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จำนวน 185 คน โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จำนวน 169 คน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จำนวน 116 คน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จำนวน 140 คน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จำนวน 143 คน โรงเรียนละงูพิทยาคม จำนวน 70 คน โรงเรียนเบตง “วีรราษฎร์ประสาน” จำนวน 44 คน และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จำนวน 48 คน ได้พัฒนาทักษะชีวิต และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในโครงการ

ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะเข้าร่วม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.วันที่ 28 ก.ย. 18 ต.ค. 60 นักเรียนกีฬามวย จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนละงูพิทยาคม จำนวน 15 คน และผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 6 คน รวม 21 คน เข้าร่วมโครงการคลินิกมวยไทย-สากล ณ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร 2.วันที่ 1-4 ต.ค. 60 นักเรียนจำนวน 900 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 55 คน รวม 955 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ กำหนดสถานที่จัดกิจกรรม 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายที่ 1 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง และค่ายที่ 2 ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา มีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 1.กิจกรรมฐานเสริมทักษะความเป็นผู้นำ มีจำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1. ห่อไข่ใส่กลอน 2. กู้หน้ากู้ตา 3.ส่งต่อ ส่งมา 4.ลำเลียงพล 5.ยืดยาว และ 6.ส่งสาร 2.กิจกรรมสร้างความสามัคคี มีจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.เรียนรู้เรื่องราวของ ค่าย 2.ทำของที่ระลึกมอบให้เพื่อนห้องเรียนกีฬา 3.ทำขนมโค สร้างสามัคคี และ 4.กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค. 60 นักเรียนจะเข้าร่วมงาน “สามัคคี สัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา การจัดค่ายโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมการนำการกีฬาสู่ระบบ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” ณ จังหวัดนครนายก โดยได้มีการเตรียมความพร้อม ด้านการแสดงพหุวัฒนธรรม ทีมกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 ทีม และทีมกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระชับมิตรกับห้องเรียนกีฬา โดยคัดเลือกจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในระหว่างการจัดโครงการคลินิกเสริมทักษะเติมประสบการณ์กีฬา ห้วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 60 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินผลจากการเข้าร่วมโครงการของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จาก 7 โรงเรียน ผลการแข่งขัน ดังนี้ ทีมที่ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้รับโล่รางวัลจากท่านประธาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ได้รับโล่รางวัลจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลจาก นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ ได้รับโล่รางวัลจาก นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 และรางวัลพิเศษ รางวัลทีมสปิริตยอดเยี่ยม มอบให้แก่โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ซึ่งเป็นทีมฟุตบอล ชั้น ม.4 ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมโครงการ แต่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับโล่รางวัลจาก นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังนำการกีฬามาพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเยาวชนต้นแบบให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top