ข่าวการศึกษา

พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. วันที่ 2 ต.ค. 60 “บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม”

เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (2 ต.ค. 60) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นวันที่สาม โดยได้มีพระโอวาทแก่บัณฑิตว่า บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ แต่จะต้องมีการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ในวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือ นายวิรัช ชินวินิจกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนายทศพร ศรีเอี่ยม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ 3 ราย คือ นางสาวลม้าย มานะการ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,162 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top