ข่าวการศึกษา

ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ล่าม และมัคคุเทศก์ ให้นักศึกษาไทยในอียิปต์หลังจบปริญญาตรีและกลับไทย เชื่อตลาดแรงงานต้องการเพราะมีความเด่นด้านภาษาอาหรับเป็นทุนอยู่แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยหลังการพบปะตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศอียิปต์ ว่า ปัจจุบันในประเทศอียิปต์ มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 3,500 คน และ ประมาณร้อยละ 80 มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มาศึกษาระดับปริญญาตรีทางสายศิลปศาสตร์ เช่น ด้านการศึกษา ภาษา ที่มีวิชาความรู้ทางด้านศาสนาเป็นพื้นฐานสำคัญ และจะมีส่วนน้อยที่เรียนทางแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจุดแข็งของนักศึกษาที่นี่ คือ การมีความรู้ทางด้านภาษาอาหรับ ซึ่งจะมีความสำคัญในการประกอบอาชีพในประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหลายวิชาชีพ แต่ที่ผ่านมากว่าครึ่งของผู้จบการศึกษาจะไปทำงานในสถานศึกษา นอกนั้นเข้าทำงานภาคเอกชน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีโครงการที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษามาจากประเทศอียิปต์ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางวิชาการและสามารถใช้ภาษาอาหรับเป็นส่วนเสริม และมีแนวโน้มว่าตลาดแรงงานจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการสำรวจหลักสูตรที่เป็นความต้องการของนักศึกษา เพื่อนำไปพิจารณาเปิดสอน พบว่า ส่วนใหญ่สนใจจะเรียนเสริมหลักสูตรระยะสั้นในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล เช่น เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้จัดการฮาลาล  รองลงมาเป็นวิชาชีพด้านภาษา เช่น ล่ามในสถานพยาบาล และมัคคุเทศก์ นอกจากนั้น ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในวิชาชีพครูและสาขาอื่นๆ ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในทุกวิทยาเขต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การเรียนหลักสูตรระยะสั้นจะทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น โดยในบางหลักสูตร ทางวิทยาลัยอิสลามศึกษาได้เปิดนำร่องไปบ้างแล้ว แต่บางหลักสูตร อาจต้องเรียนหลักสูตรระยะยาว เนื่องจากต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการและต้องมีการฝึกฝนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การมาเยี่ยมครั้งนี้ นักศึกษาไทยในอียิปต์ได้ให้ความสนในซักถามวิธีการเข้าศึกษาต่อ และสาขาวิชาที่สนใจ โดยหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการประสานงานมายังสมาคมนักเรียนไทยไคโร อย่างต่อเนื่องต่อไป”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top