ข่าวการศึกษา

โพลเผยเมื่อพูดถึง ม.อ. “โรงพยาบาล และ พระบิดา” คือ สิ่งที่ชาวใต้นึกถึงอันดับแรก

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบ 50 ปี แห่งการสถาปนาในเดือน มี.ค. 61 ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จากทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,335 ตัวอย่าง ในหัวข้อ “50 ปี ม.อ. กับความ คิดเห็นของพี่น้องชาวใต้” ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. ถึง 30 ต.ค. 60 โดยสอบถามถึงความจุดเด่น คาดหวัง การรับรู้ และสิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในประเด็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่าสอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยประชาชนภาคใต้มองว่าตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีความเด่นด้านการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.10 รองลงมา คือ ด้านการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.70 ตามด้วยด้านบริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดวิชาการและวิชาชีพ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อย่างไรก็ตาม ชาวภาคใต้ก็ยังมีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นและลูกหลานได้มีการพัฒนายิ่งขึ้น โดยที่คาดหวังมากที่สุด คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมนานาชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าช่วยเหลือชุมชน การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาชุมชน การเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน การจัดฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ และการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สิ่งที่คนภาคใต้ “นึกถึง” เป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ นึกถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และการรักษาพยาบาล อันดับต่อมา คือ สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ แพทย์และพยาบาล โดยพบว่างานเกษตรภาคใต้ ซึ่งเป็นงานประจำปีจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ถูกนึกถึงเป็นอันดับที่ 4 และในอันดับ 5 เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามจะนึกถึงพื้นที่จอดรถ ซึ่งมีอยู่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรถยนต์ของบุคลากรและผู้มาติดต่องาน หรือใช้บริการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจได้มีการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมา คือ สื่อบุคคล เช่น ผู้นำชุมชน เพื่อนบ้าน ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว บุคลากรมหาวิทยาลัย และสื่อเฉพาะกิจ เช่น วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top