ข่าวการศึกษา

สช. ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “พัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จชต.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ต.ค. 60) ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สำหรับประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพื่อเด็ก เยาวชน จนถึงผู้เรียนที่ไม่จำกัดอายุ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันได้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพมาตรฐานยังประสบกับปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนและเยาวชน เด็กนักเรียนออกกลางคัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามอย่างเดียว แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบที่เปิดสอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ต้องฝากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบผลสำเร็จ และมีคุณภาพมาตรฐานสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ด้าน นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในนามของผู้อำนวยการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดอบรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล โดยรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ จ.สตูล จำนวนทั้งสิ้น 800 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ต.ค. 60 รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5-9 พ.ย. 60 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน จ.ปัตตานี และยะลา ตำบลละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 171 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น สำหรับวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดการอิสลามศึกษา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top