ข่าวมาใหม่

อบจ.สงขลา เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มุ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ต.ค. 60) ที่ห้องประชุม CRYSTAL GRAND BALLROOM โรงแรม MBI Resort ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา พร้อมด้วยนายเกชา เบ็ญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรวมกับด่านปาดังเบซาร์ ทำให้มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบขนส่งให้สามารถรองรับเศรษฐกิจชายแดน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงมีโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ขึ้น บนพื้นที่ 126 ไร่ ในเขต ต.สำนักขาม อ.สะเดา สามารถเชื่อมด่านศุลกากรแห่งใหม่ รวมทั้งถนนมอเตอร์เวย์ และ ถ.กาญจนวนิช โดยจะเป็นศูนย์ฯ จัดระเบียบและปล่อยรถต่างๆ เพื่อลดความแออัด เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง และบริการนักท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า มีเป้าหมายในการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้า และพื้นที่สำหรับเก็บตู้สินค้า ซึ่งภายในศูนย์ฯ จะมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้างธุรกิจกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย คาดว่าหลังจากนี้จะมีการทำแผนอีกประมาณ 6-8 เดือน พร้อมพิจารณารูปแบบการลงทุน และหาผู้รับจ้างตามแผน คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้อย่างแน่นอน

ด้าน นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนกองผังเมือง (อบจ.สงขลา) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ใช้ที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการ โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา กำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรวม 125,890,335 บาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา จำนวน 13,500,000 บาท โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา อย่างยั่งยืน เป็นการเพื่อศึกษา ทบทวน และคาดการณ์ความต้องการใช้งาน (Demand) ของศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เป็นการศึกษาความเหมาะสมในการวางผัง และเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เป็นการออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประมาณราคา และดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเมื่อดำเนินการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จะดำเนินการก่อสร้างงบประมาณการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 539.3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.สงขลา ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top