ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา เปิด “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” เชื่อมโยงความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

ที่ ธนาคารข้าวบ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เปิด “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” เชื่อมโยง ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูให้การต้อนรับ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ซึ่งตำบลควนรูเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ

นายถั่น จุลนวล กล่าวว่า ที่มาของโครงการนี้มาจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาศึกษาและทำความเข้าใจ สร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน นำมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ ,วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองแบบครบวงจร อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการทำแผนชุมชนร่วมกันจนนำไปสู่การปฎิบัติในหลายๆ ด้าน และด้านที่สำคัญที่ทำการพัฒนา มาจนถึงวันนี้ คือ การดำเนินการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ของจังหวัดสงขลา จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

โดยภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้หลายอย่าง อาทิ ธนาคารอาหารชุมชน , ธนาคารข้าว , 1 ไร่ 1 แสน , สวนสมรม , น้ำพริกสมุนไพร , ธนาคารน้ำ , ธนาคารต้นไม้ , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กองทุนสัจจะ เป็นต้น และในปีนี้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ในการดำเนินการที่ผ่านมา ก็ได้มีการทำกิจกรรมแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ได้มาร่วมกันทำ ร่วมกันส่งเสริม ร่วมกันพัฒนา จนทำให้เกิดการพัฒนาและขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่รอบๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สามารถติดต่อได้ที่ นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เบอร์โทรศัพท์ 08-4630-5095

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top