ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานและบูรณาการแผนงาน/โครงการงบประมาณบูรณาการ (Agenda) งบประมาณปกติ (Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (7 พ.ย. 60) ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานและบูรณาการแผนงาน/โครงการงบประมาณบูรณาการ (Agenda) งบประมาณปกติ (Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6 , 7 , 8 พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561-2564 ได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่า “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยตั้งเป้าเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 ซึ่งทาง จ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง คือ สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบและมีความเข้าใจในโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินการในปี 2561

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ จ.สงขลา ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะเรื่องยางพารา ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน มีพืชอื่นๆ ปลูกแซม เช่น ไม้ผล อย่างจำปาดะ และทุเรียน ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมเป็นการยกระดับสู่การพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป

ด้าน นายปรีชา พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน ภายใต้ Smart Agricultural Curve โดยในปีงบประมาณ 2561 กำหนดเป็น “ปีแห่งการยกระดับคน” การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายเน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีความสมดุล ของ Demand และ Supply และมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (คุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป) จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 เป็นงบบูรณาการ (Agenda) เป็นเงินจำนวน 103,586.62 ล้านบาท ผ่านกรม กองต่างๆ ไปยังทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน 15 มาตรการ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนา Smart Farmer การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน/GAP เกษตรอินทรีย์ ธนาคารสินค้าเกษตร ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง พัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก./จัดที่ดินทำกิน ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนา Smart Officer แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ และการแก้ไขปัญหาประมง IUU

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการมอบนโยบายด้านการเกษตรของผู้ราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมการในช่วงฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop การขับเคลื่อนงานและการบูรณาการแผนงาน/โครงการงบประมาณบูรณาการ (Agenda) งบประมาณปกติ (Function) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area)

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top