ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สงขลา ขอเชิญกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ปรกอบการ OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า “ตลาดประชารัฐ” ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีพื้นที่ค้าขาย ด้วยการแปลงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีไปสู่การลงมือปฏิบัติ โดยให้ดำเนิน “โครงการตลาดประชารัฐ” เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ปรกอบการ OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก มี 9 ประเภท ดังนี้ 1.ตลาดประชารัฐ Green Market 2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7.ตลาดประชารัญของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8.ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ซึ่งตลาดประชารัฐที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน คือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 2,155 แห่ง โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวันที่ขาย และจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเกษตร สินค้าชุมชน OTOP หาบเร่ แผงลอย 21,550 ราย ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย. 60 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.market.moi.go.th

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top