ข่าวทั่วไป

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่ จ.สงขลา

วันนี้(20ก.พ.58)  เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การจัดช่องทางรับคำร้อง ณ จุดเดียว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยในเรื่องนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ในการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐอื่นๆในส่วนกลาง ว่า แม้ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาในการปฏิรูประบบราชการได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และราคาถูก แต่พบว่า กฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเป็นอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก

ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล จึงเห็นควรให้มีกฎหมายกลาง ที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งให้มีช่องทางในการรับคำร้อง ณ จุดเดียว  และมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชน โดยการร่างพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายนั้น ในการนำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมาย คือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเอง

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , การชี้แจงรายละเอียดทางกฎหมายและแนวทางการจัดทำคู่มือและการสนับสนุนของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top