ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

วันนี้ (12 พ.ย. 60) ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประชุมวิชาการ ประจำปีสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 60

สำหรับสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อมาในปี 2552 สถาบันได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top