ข่าวทั่วไป

สคบ. ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย เพื่อนำความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา เดินหน้าแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระอำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560” ครั้งที่ 2 โดยมีนายทวีวุฒิ สัข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 46 ได้บัญญัติว่า “สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสอง มีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 46 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว

ต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำร่างกฏหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฏหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการได้มีการประชุมพิจารณายกร่าง จำนวน 10 ครั้ง และมีมติกำหนดให้ สคบ. จัดรับฟังความคิดเห็นรวม 4 ครั้ง ครั้งที 1 ที่ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2 จ.สงขลา ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาครัฐ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการจัดทำ แก้ไข และปรับปรุงร่างกฏหมาย เพื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะได้นำเอาความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาคเช้าจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ “หลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ” โดยพลเอก สุชาติ หนองบัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ชำนาญการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนในภาคบ่าย จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระฯ” โดยนายประพันธ์ บุณยเกียรติ อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี ดำเนินรายการโดยนายพัสกร ทัพมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top