ข่าวทั่วไป

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 6

วันนี้ (21 ก.พ. 58) เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน อำเภอมือง จังหวัดสงขลา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 6 โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการเสวนาฯ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา , ตรัง , สตูล , พัทลุง , ปัตตานี , ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า การจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ เกิดจากการที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศทุกภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ในการนำมาสรุปสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในวันแรกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดการเสวนาฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปแห่งชาติ” , การอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างฉันทามติ , กิจกรรมสัมพันธ์ และการมอบโจทย์ให้กับผู้เข้าร่วมประชาเสวนา นำทีมวิทยากรโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมเสวนาฯ เป็น 8 กลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นเรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทยที่พึงปรารถนา” โดยมีผู้แทนกลุ่มออกมาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน ส่วนในวันพรุ่งนี้ (22 ก.พ. 58) จะมีการอภิปรายร่วมกันในประเด็นพลเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้นำที่ดี การต่อต้านการทุจริต การปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการ และผู้ที่ควรมีส่วนร่วมที่จะทำให้ภาพอนาคตในแบบที่พึงปรารถนาเป็นจริง หลังจากนั้นจะมีการสรุปผลการอภิปรายเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเสนอกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ทุกคนอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top