ข่าวการศึกษา

ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาแด่สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ และพระราชาธิบดีแห่งจอร์แดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14-16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้จำนวน 7,836 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 105 คน ปริญญาโท 1,042 คน และปริญญาตรี 6,689 คน เป็นบัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ 4,298 คน วิทยาเขตปัตตานี 1,788 คน วิทยาเขตภูเก็ต 502 คน วิทยาเขตตรัง 610 คน และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 638 คน และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา2557 พร้อมทั้งให้บริการวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ เช่น ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจนการวางแผนควบคุม และป้องกันโรคสัตว์ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในปี 2556 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 อิบน์อัลฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงมีพระราชดำริให้มีการสำรวจ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผลแห่งพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ชัด บังเกิดเป็น คุณานุประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพระกรณียกิจ ซึ่งเป็นคุณูปการต่อการวิจัย และพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทรงมีพระวิสัยทัศน์เชิงวิชาการอันลึกซึ้งต่อกระบวนการพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และทรงประกอบพระกรณียกิจด้านวิชาการเพื่อช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุข ของประเทศ ให้ก้าวหน้า ยังคุณประโยชน์แก่วงวิชาการ และประเทศชาติ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ ๒ อิบน์อัลฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดน ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการปฏิรูปประชาธิปไตยและเสรีภาพ ของประชาชนจอร์แดน อันเป็นที่ยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดทำแถลงการณ์ Amman Message เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามที่ถูกต้อง ที่ยึดหลักความปรองดอง และการไม่ใช้ความรุนแรง และการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 รายประกอบด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , รศ.โรเบิร์ต เจ เอส บีตัน (ASSocciate Professor Robet J.S Beeton) วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม , นายกฤษ รักษาเคน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ล , นายสมยศ กีรติชีวนันท์ วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมเครื่องกล) , ศาสตราจารย์สมจิต หนุเจริญกุล พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 คือนายแวอาแซ แวมามุครูสอนศาสนา จังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2556 ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2556 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ ส่วนไพโรจน์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ทันตแพทย์หญิงสุพาณี บูรณธรรม อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญญา หุ่นศรีสกุล อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พิชญากร อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชินวัชร์ สุรัสวดี อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ รวม 307สาขาวิชา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 140 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาโทหรือเทียบเท่า 107 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 60 สาขาวิชา มีนักศึกษา 39,723 คน คณาจารย์ 2,320 คน และบุคลากรอื่นๆ 8,640 คน ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 988 เรื่อง และมีผลงานวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี2555 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับการดำรงชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย สร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ให้บริการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ความไม่สงบในภาคใต้ โรงพยาบาลทันตกรรมที่เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top