ข่าวทั่วไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (28 พ.ย. 60) ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่ จ.สงขลา ว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการข้อเสนอตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภาคใต้ ในหลายโครงการ อาทิ มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นการให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนกว่า 3,800 ล้านบาท ได้แก่ โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารออมสิน โครงการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมและโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 จำนวน 374 อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ 271 อัตรา และสายสนับสนุน 103 อัตรา โดยจะเน้นสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู่จริงในพื้นที่

ขณะที่ ในเรื่องการแก้ไขปัญหายางพารา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเร่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะส่วนราชการที่จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราให้เร็วที่สุด พร้อมผลักดันให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้สูงขึ้น พร้อมเป็นการช่วยยกระดับราคายางให้ดีขึ้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลกด้วย

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่ จ.สงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงการต่างฯ ให้มีความก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นดึงศักยภาพของภาคใต้ ทั้งภาคการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสังคมพหุภาคีก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top