ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 09.45 น. วันนี้ (13 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด่านศุลกากรสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สมาคมโลจิสติกส์ฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้นำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แปลง 1,069 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 เฟสๆ แรก ประกอบด้วย พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เขตพาณิชยกรรม พื้นที่สีเขียว และแนวกันชน งบประมาณก่อสร้าง 856 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 15 เดือน คาดว่าจะก่อสร้างได้ประมาณเดือนตุลาคม 2561 ส่วนเฟสที่ 2 ได้ถอดบทเรียนจากเฟสที่ 1 มาเป็นโมเดลการปฏิบัติงาน คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพื้นที่ 298.5 ไร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พื้นที่ 126 ไร่ โดยเร็วที่สุด

ขณะที่ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาฯ มี 52 โรงงาน เงินลงทุน 3,385.89 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 3,010 คน สำหรับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเขตพัฒนาฯ ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุมัติโครงการ มูลค่า 1,759 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์บริการร่วม อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน หรือ One Stop Service (OSS) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลเบื้องต้นประกอบธุรกิจ การขออนุญาตต่างๆ มาตรฐานการผลิต ฯลฯ การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนส่วนหน้า ณ อ.สะเดา เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับนักธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาฯ โดยการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาทิ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานพนักงานขับรถลากจูง การพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า-โรงแรม ตลอดจนข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และทางจังหวัดได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและกำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top