ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (15 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ฯลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการทางหลวงเชื่อมโยงประเทศมาเลเซีย (ช่วง จ.สงขลา) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 6 เส้นทาง เช่น ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา และช่วงสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ฯลฯ โดยมีทิศทางการพัฒนาภาคใต้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค โดยการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซนต์นำ้มันในผลปาล์มน้ำมัน และผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีกระจายให้เกษตรกร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและการอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จในปี 2562 การปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 การเร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การปรับปรุงท่าเทียบเรือสงขลา การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการในระยะยาวที่จะต้องเชื่อมโยงกันในพื้นที่ภาคใต้

ขณะที่ โครงการนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของ จ.สงขลา มีในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีประมาณ 2.4 ล้านตัน งบประมาณ 400 ล้านบาท การแก้ไขปัญหาจราจรเขตเมืองหาดใหญ่ โดยระบบขนส่ง Monorail รวมทั้งระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top