ข่าวมาใหม่

นายก อบจ.สงขลา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปัจฉิมนิเทศโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ รองรับการขยายตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ช่วงบ่ายวันนี้ (18 ธ.ค. 60) ที่ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปัจฉิมนิเทศโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลา มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้ และเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ จึงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในระดับประเทศ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงส่งผลให้จังหวัดสงขลามีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ เกิดความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้เกิดบางปัญหาตามมา เช่น ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการพัฒนาจังหวัด หากไม่ได้รับการวางแผนพัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงาน และการคมนาคมขนส่งในเขตอำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายแผนงานโครงการที่มีผลกระทบกับพื้นที่ และสภาพพื้นที่ปัจจุบันในเบื้องต้น พบว่า อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางทะเล ประกอบกับการมีนโยบายการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 โครงการรถไฟรางคู่ ทำให้พื้นที่ อ.จะนะ ต้องมีการเตรียมความพร้อม

สำหรับการวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระบบ โดยกำหนดบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรมไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมประเภทต่างๆ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชุมชนจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา และได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาของโครงการ จึงดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนา และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รองรับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระบบ โดยกำหนดบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาตามมาในอนาคต พร้อมทั้งวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมประเภทต่างๆ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top