ข่าวทั่วไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (8 ม.ค. 61) ที่ห้องสิรินภา โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 เดินหน้าสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ จากพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 700 คน

นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ดังนั้น ในวันนี้ (8 ม.ค. 61) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 61 เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานและนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคซึ่งกันและกัน โดยเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย นโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่น (งาน งบ ระบบ คน) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top