ข่าวทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1

วันนี้ (10 ม.ค. 61) ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปจาก จ.สงขลา และ จ.พัทลุง เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ดร.เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 ในวันนี้ (10 ม.ค. 61) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำระดับจังหวัด และท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ และกลุ่มงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด เกี่ยวกับร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และร่างผังระบบการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำและพื้นที่จังหวัด

ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว จะได้นำมาปรับแผนจะได้นำมาปรับปรุงร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดให้มีการเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการศึกษาและแผนการดำเนินงาน การศึกษานโยบายยุทธศาสตร์โครงการและแผนพัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ข้อมูลทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และร่างผังระบบการระบายน้ำ และในช่วงท้ายของการประชุม จะได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top