ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้รูปแบบกิจกรรม 9 คำสอนของพ่อหลวง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ และร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก รู้บทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การอ่านสาส์นวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กดีเด่นในสาขาต่างๆ ได้แก่ 1.สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น 2.สาขาผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 3.สาขานักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น 4.สาขานักกีฬาดีเด่น 5.สาขานักกิจกรรมดีเด่น 6.สาขากลุ่มเด็ก ชมรมเด็กดีเด่น กิจกรรมซุ้ม 9 คำสอนของพ่อหลวง (พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ การจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การสาธิตการดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมนันทนาการ ซุ้มกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนและสถานศึกษาต่างๆ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top