ข่าวทั่วไป

แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล มุ่งให้ชาวไทยพุทธเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนา

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (14 ม.ค. 61)  ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องไทยพุทธในการมีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน อันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ต้องการให้พี่น้องไทยพุทธที่อยู่ต่างพื้นที่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปกติสุข

สำหรับการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาของประชาชนมากที่สุดประเทศหนึ่ง และสามารถนำกลับมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องในพื้นที่ได้อย่างสันติสุขต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ในการสืบทอด เผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป พร้อมเป็นการสนับสนุนให้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 100 ค น รุ่นที่ 1 เดินทางวันที่ 14-23 ม.ค. 61 รุ่นที่ 2 เดินทางวันที่ 5-14 ก.พ. 61 และรุ่นที่ 3 เดินทางวันที่ 27 ก.พ. ถึง 8 ม.ค. 61 ซึ่งในวันนี้ (14 ม.ค. 61) เป็นการเดินทางของรุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน เป็นพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา จำนวน 61 คน พื้นที่ จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงขลา จำนวน 7 คน จากสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 คน จากเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่และกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 2 คน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top