ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งสร้างโอกาสครอบคลุม 4 มิติอย่างเท่าเทียม

วันนี้ (5 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายเขมินท์ เมธีอภิรักษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสงขลา ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 ให้ความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ.สงขลา จึงได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้

ด้าน นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 212,457 ราย แบ่งเป็นผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี (ภาคสมัครใจ) จำนวน 119,312 ราย และผู้มัรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี อายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 60 ปี (ภาคบังคับ) จำนวน 93,145 ราย

สำหรับมาตรการพัฒนา “คุณภาพชีวิต” ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือรายบุคคล พร้อมติดตามดูแลผู้มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาททุกคน โดยบูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะต้องสร้างโอกาสใน 4 มิติ ประกอบด้วย การมีงานทำ โดยการจัดหางานที่เหมาะสมและส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ การฝึกอาชีพและการศึกษา สนับสนุนในการฝึกทักษะให้ความรู้ ทำให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสนับสนุนให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การออมเพื่อการเกษียณ เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องครบทั้งกระบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top