ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เดินหน้าอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เน้นทุกภาคส่วนนำหลัก “ประชารัฐ”

วันนี้ (6 ก.พ. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลมีโครงการสำคัญในหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 เรื่อง และ 1 ใน 10 เรื่อง คือ เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยจุดเน้นการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ประกอบด้วย แนวทางสำคัญ คือ ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การให้ความสำคัญในการลดอุปสงค์ หรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ในระดับท้องที่และท้องถิ่น มีการดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งต้องรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆ การลดอุปทาน หรือความต้องการขายสินค้าและบริการ หรือบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอให้มีความจริงจังในการปฏิบัติ ฝ่ายปกครองทุกระดับต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อปราบปรามผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และนำหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้ในการดำเนินงาน “ประชารัฐ”

จึงขอให้แกนนำ “อาสาพัฒนาประชารัฐ” ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดสอดคล้องกัน เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้ง จ.สงขลา ของเรา มีความมั่นคง มั่งคั่ง และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนสืบไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top