ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

วันนี้ (7 ก.พ. 61) ที่ห้องริมหาด 2 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” จ.สงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนเรื่องการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีบทบาทหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประสบความเดือดร้อนในทุกๆ ปี จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และถูกสุขอนามัยในรูปแบบระบบประปา

ดังนั้น การประชุมในวันนี้ (7 ก.พ. 61) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน จ.สงขลา ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ด้าน นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 39 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค สรุปภาพรวมเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ 1.อ.สิงหนคร มีความต้องการ ร้อยละ 75.95 เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ คุณภาพของน้ำมีสภาพไม่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้อุปโภค บริโภค น้ำประปาไหลอ่อน , 2.อ.สทิงพระ มีความต้องการ ร้อยละ 81.82 เนื่องจากน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีไม่เพียงพอ ในพื้นที่ตำบลกระดังงาไม่มีน้ำประปาใช้ น้ำในคลองอาทิตย์มีไม่เพียงต่อการทำไร่นาสวนผสมในช่วงฤดูแล้ง , 3.อ.ระโนด มีความต้องการ ร้อยละ 74.42 เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด ไม่เพียงพอ และน้ำมีตะกอนค่อนข้างมาก มีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น และ 4.อ.กระแสสินธุ์ มีความต้องการ ร้อยละ 56.67 เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน น้ำมีลักษณะสีแดงขุ่น มีกลิ่น และค่าน้ำประปาค่อนข้างสูง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ” ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top