ข่าวทั่วไป

คณะสื่อมวลชน จ.สงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. เยี่ยมชมโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” จ.ตรัง

ช่วงเย็นวันนี้ (9 ก.พ. 61) ที่บ้านปู่นิน หมู่ที่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง คณะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” โดยมี อาจารย์ชาวดี ง่วนสน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนหนองชุมแสง ชุมชนวรคีรี ฯลฯ ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ร่วมนำขนมพื้นเมือง อาทิ ขนมนมสาว ขนมม่อฉี ฯลฯ และเครื่องดื่มมาให้บริการ พร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ ตะกร้าสาน กระเป๋าสาน ของเล่นเด็ก ฯลฯ มาร่วมจัดแสดง บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

สำหรับโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” มีแนวคิดเริ่มต้นจากรูปแบบการพัฒนาการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.ย่านตาขาว จากอดีตที่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปแบบของสินค้าเฉพาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอย จนปัจจุบันที่เศรษฐกิจซบเซาลง เป็นผลให้พื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว ขาดอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม การเป็นอยู่ของผู้คนขาดชีวิตชีวา เนื่องจากประชาชนย้ายไปทำงานต่างถิ่น ขาดเทศกาลและกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้มาเยือนเหมือนเช่นในอดีต แต่ยังคงต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

“ย่านตาขาวโมเดล” มีเป้าหมายเพื่อศึกษา ค้นคว้า และวิจัยข้อมูลเมืองย่านตาขาวในทุกมิติ เพื่อการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวในอนาคต โดยกิจกรรมที่ทำมี 6 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรม และอุปสรรคต่อการพัฒนาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การสำรวจแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม งานรังวัดสถาปัตยกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม สำรวจความต้องการพื้นฐานของบ้านพักอาศัยร่วมคนพิการ และการสำรวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในทุกกิจกรรม จะถูกนำมาวางแผนร่วมกันกับชุมชนเพื่อออกแบบการพัฒนาเมืองย่านตาขาวอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันสรรค์สร้างให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดีและเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top