ข่าวทั่วไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา เปิดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

วันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ “ป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร นักศึกษา และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการ “ป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2561 ขึ้น เนื่องในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันตรุษจีนถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการออกสำรวจตรวจตราและดูแลตามจุดต่างๆ หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างมีความมั่นใจ อบอุ่นใจ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้าน นายชูชาติ ธรรมโชติ ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า ในวันตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจัดพิธีไหว้เจ้า และทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เตรียมความพร้อมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ห้วงสันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการป้องกันและระงับเหตุจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย ตลอดจนเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่เกิดการสูญเสียเลย พร้อมเป็นการสร้างความมั่นใจและความอบอุ่นใจในการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในวันนี้ (12 ก.พ. 61) มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จำนวน 51 หน่วยงาน กำลังพลประมาณ 200 คน หากประชาชนประสบสาธารณภัย โทรแจ้งได้ที่ 0-7430-2598-9 ตลอด 24 ชั่วโมง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top