ข่าวมาใหม่

อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการ “ศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา” จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่โรงแรม MBI Resort ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “ศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยมีการค้าข้ามแดนผ่านด่านศุลกากรที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 34 แห่งทั่วประเทศ โดยด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ได้แก่ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ โดยเฉพาะด่านสะเดา เป็นด่านการค้าทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงที่สุดของประเทศไทย

ทั้งนี้ จากศักยภาพด้านการค้าผ่านแดนของด่านศุลกากรทั้ง 2 แห่งใน จ.สงขลา ส่งผลให้รัฐบาลกำหนดพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านสะเดา เป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 1 ใน 5 เขตพัฒนาพิเศษของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ท้าทายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติ

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับความต้องการ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซียของกรมทางหลวง โครงการด่านสะเดาแห่งใหม่ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค รองรับประชาคมอาเซียนจำนวน 17 เส้นทาง รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับการค้าและนักท่องเที่ยวในอนาคต

จ.สงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการค้าการท่องเที่ยวบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมส่งเสริมการส่งออก ช่วยลดต้นทุน ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภูมิภาค มีการปรับปรุงพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับให้สิทธิพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ด้าน นายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน เป็นการทบทวนและคาดการณ์ความต้องการการใช้งานของศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมวางผัง และเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประมาณราคา และดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการออกแบบโครงการดังกล่าว งบประมาณก่อสร้างประมาณ 539.3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ตลอดจนฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.สงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top