ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” มุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (13 ก.พ. 61) เวลา 15.00 น. กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีโครงการ หรือกิจกรรมดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน ในพื้นที่ทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

จ.สงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับกรอบในการดำเนินโครงการฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คือ การสร้างความปรองดอง คนไทยไม่ทิ้งกัน คือ การดูแลผู้มีรายได้น้อย ชุมชนอยู่ดีมีสุข คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ การดูแลอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน วิถีไทย วิถีพอเพียง คือ การส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการออมทุกช่วงวัย รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนโครงการฯ 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่ 81,151 แห่ง

ทั้งนี้ หลังจากนี้ได้มีการเตรียมจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 ก.พ. 61 ดำเนินการเกี่ยวกับ 1.แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.แผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 3.แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top