ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา เดินหน้าสร้างความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SMEs 4.0

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (14 ก.พ. 61)  ที่โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตสภาพแรงงานไทยสู่ SMEs 4.0” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจำนวน 75 คน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญเน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งภายในขับเคลื่อนตามแนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและการแข่งขันในสังคมโลก โดยจะต้องนำหลักความรู้คู่คุณธรรมใช้สัมมาชีพมากำกับชีวิตสู่สังคมสันติสุข โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และขณะนี้รัฐบาลได้มีโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สู่การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มีทั้งสถานประกอบกิจการ SMEs กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สามารถร่วมกันช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น ตามแนวคิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้ พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อไป

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่แสดงถึงปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน เพื่อใช้เปรียบเทียบผลงานทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มลดลง สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้านเงินทุนและปริมาณแรงงานมากกว่าการพัฒนา สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการและแรงงานให้มีความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำโครงการ “เพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ซึ่งมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM Workforce) โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ ตลอดจน พนักงานในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบความร่วมมือ “ประชารัฐ” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และภาคประชาชน คือ สถานประกอบกิจการ SMEs กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมงานบูรณาการในการร่วมมือกันทำงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขปรับปรุง การออกหน่วยบริการ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร การให้ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top