ข่าวทั่วไป

ม.อ. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

วันนี้ (13 มี.ค. 61) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน และมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครือข่ายวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 574 รางวัล

“วันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อชุมชน เพื่อประเทศชาติ กับการผลิตบัณฑิตคุณภาพเข้าสู่สังคม เรามีความตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Thailand 4.0 การพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จนถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่น สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย ค้นคิดผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้านการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยการสร้างนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ”

สำหรับด้านบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ และได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก ยกย่องคนดี คนเก่ง คนที่เป็นแบบอย่าง และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

ส่วนภาคค่ำ มีการจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. การรับบริจาคเพื่อนำสมทบ “กองทุน 50 ปี ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top