ข่าวทั่วไป

ป.ป.ช.ภาค 9 สัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และแถลงข่าวผลการดำเนินงาน เดินหน้าปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 (ป.ป.ช.ภาค 9) และคณะ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.60 ถึง 31 มี.ค. 61) มุ่งป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต มีการจัดโครงการฯ ที่ใช้งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 25 โครงการ เช่น โครงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” โครงการประชุมคณะทำงานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริเวณพื้นที่เสี่ยงพรมแดนไทย-มาเลเซีย ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการฯ และกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกอากาศทางวิทยุและการให้บริการความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ การดำเนินการตามมาตรการระยะสั้นเร่งด่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา การประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานที่ดำเนินงาน ตามแผนการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ขณะที่ ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีการดำเนินงานตรวจสอบปกติ จำนวน 188 บัญชี การตรวจยืนยันข้อมูล จำนวน 92 บัญชี งานตรวจสอบเชิงลึก จำนวน 3 เรื่อง และ 38 บัญชี กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จำนวน 1 บัญชี และยังมีภารกิจปราบปรามการทุจริต รวม 546 คดี แบ่งเป็นแสวงหา 425 คดี ไต่สวน 121 คดี

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ยังคงเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมปลอดการทุจริต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top