ข่าวการศึกษา

ศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี จัดประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวหน้า มั่นคง” ที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (25 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมปรารถนา โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวหน้า มั่นคง” ในครั้งนี้เป็นการทบทวนงาน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 ในปีการศึกษา 2558 มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเป็น 6 จุดเน้น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมเป็น 7 จุดเน้นสำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นปีที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 นำเสนอ ตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ในสมัยรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเห็นสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ใช้การศึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีการประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ทำให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการของทุกหน่วย เป็นเอกภาพในการบริหาร ลดความซ้ำซ้อนของงาน และมีพัฒนาการก้าวหน้ามาตามลำดับ

สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นการทบทวนผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อวางแผนพัฒนาในช่วงต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการทำงานโดยทั่วไป แต่สำหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนการตรวจสอบทบทวนยิ่งมีความจำเป็นมาก เช่นเดียวกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในการจัดการศึกษาหากไม่หมั่นตรวจสอบทบทวน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในช่วงจังหวะที่เหมาะ อาจจะทำให้เด็กนักเรียนบางกลุ่มเสียโอกาส หากข้ามไปปรังปรุงแก้ไขในการศึกษาต่อไป ก็เป็นการได้ประโยชน์ของนักเรียนอีกรุ่นหนึ่ง เด็กบางคนอาจจะจบชั้นสูงสุดไปแล้ว ในช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการทบทวนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงพัฒนาได้ทันตั้งแต่ต้นปีการศึกษาผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีหลายเรื่องด้วยกัน ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ การจัดทำหลักสูตรตาดีกา การจัดทำหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ การสร้างการรับรู้ที่เป็นระบบ ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปีที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 ให้เกิดคุณภาพอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นำเสนอเป็นเอกสาร “มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบนโนบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษาหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสร้างการรับรู้หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด กว่า 300 คน ให้ทำงานขับเคลื่อนการศึกษา “คิดให้ครบ ทบทวนเป็นห้วง ๆ ห่วง (ห่วงใย) การรับรู้ สู่การบูรณาการ สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้</div>

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top