ข่าวทั่วไป

พมจ.สงขลา จัดการประชุม “พมจ. ขอคืนความสุขให้กับประชาชนในชาติ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2557”

วันนี้ (30 ก.ค. 57) ที่ ห้องสกายเลาจน์ ชั้น 8 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดการประชุม “พมจ. ขอคืนความสุขให้กับประชาชนในชาติ ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2557” โดยมีนายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) วิทยากร และผู้ร่วมงานให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายดำเนินการให้คำแนะนำ ประสานช่วยเหลือ และส่งต่อเกี่ยวกับการเสริมพลังในการประกอบอาชีพ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง และพัฒนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความตระหนักต่อภารกิจของกองทุนในหมู่ผู้ใช้บริการให้ทั่วถึงมากขึ้น

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรคนพิการ อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนในระดับพื้นที่มากขึ้น การเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต การช่วยเหลือ หรือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ เพื่อให้คนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการตระหนักรู้ต่อสิทธิดังกล่าว การปรับโครงสร้างหนี้ และการแนะนำให้คนพิการใช้ช่องทางการชำระหนี้ผ่านช่องธนาคารกรุงไทย หรือ COUNTER SERVICE ให้มากขึ้น ส่งผลให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่เป็นผู้ใช้บริการจากกองทุนฯ มีความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีการให้คำแนะนำเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรด้านคนพิการในจังหวัดด้วย

โดยจากข้อมูลลูกหนี้ซึ้งเป็นผู้ใช้บริการในปัจจุบันรวม 470 คน และได้ชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 58 และที่ยังไม่ได้ชำระหนี้คิดเป็นร้อยละ 42 และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการเข้าถึง และการพัฒนาผู้ใช้บริการของกองทุนฯ แทนโดยให้ผู้นำองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ประสานงานและส่งต่อ ในการประกอบอาชีพ

พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในการมอบเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 26 ราย เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่ตัวตัวแทน เพื่อมอบแก่สมาชิกนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top