ข่าวการศึกษา

ม.อ. จัดพิธีส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่ผู้บริหารชุดใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กล่าวในการส่งมอบงานว่า ในระยะเวลา 6 ปี ของการบริหารงาน มีความตั้งใจให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อให้เป็นสถาบันที่อยู่ในใจของคนในท้องถิ่นและในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง เช่น การขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดวิกฤติราคายาง การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก teaching base เป็น active learning ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เร็วกว่าหลายมหาวิทยาลัย มีการบ่มเพาะและจัดทำอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นผู้คิดถึงประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์จนขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีเด่นด้านการสอน มีการพัฒนาเครือข่ายวิจัย ห้องปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ การสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ มีการต่อยอดงานวิจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีงานบริการวิชาการที่ช่วยให้ชุมชนรอบที่ตั้งให้มีความมีความเข้มแข็ง และการปรับเปลี่ยนระบบบริหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคต ซึ่งจะมีการแปลงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ เช่น การสร้างความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานและบุคลากรภายใน ทั้งในและนอกประเทศ และศิษย์เก่า การขยายบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนระบบวิจัยสู่ระบบการจัดการงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จากวิจัยส่วนตนเป็นการวิจัยแบบมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับความรู้สู่พลังปัญญา การก้าวสู่สากลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างความร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเร็ว เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรมีชีวิต องค์กรสุขภาวะ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top