ข่าวการศึกษา

เทศบาลนครสงขลา จัด “มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ”

วันนี้ (20 มิ.ย. 61) ที่บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา เขตเทศบาลนครสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาคใต้” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการจุดพลุอย่างสวยงามตระการตา

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 255 แห่ง จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันฯ

สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในทุกระดับ ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการศึกษา ท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ผู้เรียนพึงได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ และเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันสามารถนาไปพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ได้แบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1.กลุ่มภาษาไทย 2.กลุ่มคณิตศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ 4.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5.กลุ่มสุขศึกษาและ พลศึกษา 6.กลุ่มศิลปะ 7.กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8.กลุ่มภาษาต่างประเทศ 9.กลุ่มปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10.การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ 11.กลุ่มสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 12.กลุ่มการแข่งขัน ประกวดโครงงาน และเทศบาลนครสงขลา ได้เตรียมสถานที่จัดการประกวดและแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สนามกีฬาติณสูลานนท์ โรงสีแดง (หับโห้หิ้น) และเวทีสระบัว แหลมสมิหลา

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจาปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://south14.vichakan.net หรือที่ Facebook : สมิหลาวิชาการ 14

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top