ข่าวทั่วไป

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก จัดโครงการ “ถอดแบบบทเรียน มองย้อน สะท้อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” รุ่นที่ 4 ภาคใต้

วันนี้ (31 ก.ค. 57) ที่ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ถอดแบบบทเรียน มองย้อน สะท้อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” รุ่นที่ 4 ภาคใต้ โดยมีนางปรานอม ประดิษฐ์กำจรชัย ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาสตรี พร้อมด้วยแกนนำเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ผู้นำทางความคิดจากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2551-2555) พบว่าการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มมารดาอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งในปี 2555 ภาพรวมของประเทศไทยพบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น อยู่ที่ 46.92 คน เมื่อเทียบกับอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ต่อหญิงกลุ่มอายุเดียวกัน พันคน) และเมื่อจำแนกรายภาค พบว่าทุกภาคมีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอยู่ในลำดับที่สูงซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคม และย่อมจะส่งผลกระทบต่อประชากรในแง่ของการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา และหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนและเร่งทำความเข้าใจด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้นำทางความคิด ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ภุชงค์ เสนานุช จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผศ.กรรณิกา ขวัญอารีย์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top