ข่าวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย ครั้งที่ 4

วันนี้ (6 ก.ค. 61) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (The Fourth Asian Science Dean’s Summit , ASDS 2018) และมีพิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดประชุมภายใต้หัวข้อ “Reinforce Mobility and Networking Activity on Science Education and Research” ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และการผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 4 ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองครอบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเวทีในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฎิบัติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นประเทศสมาชิก โดยเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2558 โดยศาสตราจารย์ ดร. Seung-Han Park โดยจัดขึ้นครั้งเเรกที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ให้สัมฤทธิผลในการดำเนินการ (Best Practice) ในการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ความร่วมมือในการทำงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงานวิจัย และการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา การสร้างหลักสูตรร่วม และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และในนามของเจ้าภาพยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 54 คน จาก 39 มหาวิทยาลัยใน 8 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และติมอร์เลสเต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย วิชาการ และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชียให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top