ข่าวมาใหม่

ม.อ. ผนึกกำลังกับ SME Bank สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ามุ่งสู่ตลาดโลก ด้วยหลักสูตร SME-D Scale up Rubber Innovation ครั้งแรกของประเทศไทย

วันนี้ (17 ก.ค. 61) ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “SME-D Scale up Rubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อาซีซันแกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดโครงการใหม่ปฏิวัติผู้ประกอบการยางพาราให้สู่ตลาดระดับโลกด้วยหลักสูตร SME-D Scale up Rubber Innovation เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และ Startup ด้านยางพาราเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และ Startup ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนผู้ประกอบการ และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

หลักสูตร “Scale up rubber innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม” เป็นหลักสูตรในการสร้างแนวคิดในการผลิตสินค้ายางพาราเชิงนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เสริมด้วยทักษะสื่อสารผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดการบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ออกสู่ตลาดได้จริง โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงกระบวนการแบบนวัตกรรม รวมถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 21 หลักสูตรย่อยภายใน 3 แคมป์ ได้แก่ Networking and inspiration , Rubber Innovation and Technology , Intellectual Property (IP) , Accounting and marketing , Systematic Innovative Thinking , Communication skill , กิจกรรม Pitching, การศึกษาดูงาน (Field Trips) ด้านยางพาราตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า การให้คำปรึกษา แนะนำ ในรูปแบบ Coaching

นอกจากนี้ SME Development Bank จะให้การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่ตลาด เพื่อการสร้างและต่อยอดธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตแบบยั่งยืน อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top